Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle eigen lessen van de Flow Studio en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving.

 • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn mogelijk indien deze uitdrukkelijk met de Flow Studio zijn overeengekomen.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio’s van de Flow Studio worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 • Na inschrijving betaalt de deelnemer vóór aanvang van de lessen. Hiermee reserveert de deelnemer een plek in de les.
 • Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les.
 • Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je kunt tot 8 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen; online via de website van de Flow Studio. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les; dit doe je online op dezelfde manier als je een les reserveert.
 • Lessen gaan door bij 3 deelnemers. Bij minder deelnemers kan de les worden geannuleerd. Deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • De geldende prijzen staan op de website van de Flow Studio. De Flow Studio heeft het recht om de prijzen van het lesgeld te wijzigen en stelt de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte.
 • Een strippenkaart van 10 lessen is 16 weken geldig; een strippenkaart van 5 weken is 10 weken geldig en een losse les dient gebruikt te worden binnen 4 weken na aanschaf van de desbetreffende les.
 • Het doorlopend abonnement voor 1 keer per week geeft de deelnemer recht op 52 lesuren per jaar. De deelnemer kan zichzelf inschrijven in de gewenste les via het online reserveringssysteem of kiezen voor een vast lesuur. Wanneer de deelnemer in één of meerdere weken geen les(sen) volgt dan blijven deze behouden en kunnen later alsnog gevolgd worden. Er geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand voor het doorlopend abonnement. Bij beëindiging van het abonnement vervalt het nog openstaande les tegoed. Betaling van het abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
 • Het doorlopend abonnement voor 2 keer per week geeft de deelnemer recht op 104 lesuren per jaar. De deelnemer kan zichzelf inschrijven in de gewenste les via het online reserveringssysteem of kiezen voor een vast lesuur. Wanneer de deelnemer in één of meerdere weken geen les(sen) volgt dan blijven deze behouden en kunnen later alsnog gevolgd worden. Er geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand voor het doorlopend abonnement. Bij beëindiging van het abonnement vervalt het nog openstaande les tegoed. Betaling van het abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
 • Het onbeperkte abonnement geeft de deelnemer het recht onbeperkt lessen te volgen. Er geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. De deelnemer kan zichzelf inschrijven in de gewenste lessen via het online reserveringssysteem. Wanneer de deelnemer in één of meerdere weken geen les(sen) volgt wordt hiervoor geen restitutie verleend. Er vindt geen restitutie en/of verrekening plaats wanneer lessen uitvallen in geval van feestdagen en vakanties. Betaling van het onbeperkte abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
 • De losse lessen, abonnementen en strippenkaarten geven uitsluitend toegang tot de lessen volgens het reguliere lesrooster en lessen in een vakantierooster. De abonnementen zijn niet geldig voor workshops en/of speciale incidentele lessen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen en/of wanneer een cliënt door ziekte of blessure geen gebruik kan maken van het volledige abonnement. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de Flow Studio en in de e-mail/brief minstens te vermelden naam en achternaam waarmee de deelnemer staat ingeschreven. Opzeggen bij de docent of telefonisch opzeggen is niet mogelijk. Het volledige bestaande lestegoed, met uitzondering van tegoed voor workshops en/of speciale lessen en/of tegoed van een strippenkaart, komt te vervallen zodra het abonnement is geëindigd, ook eventueel nog openstaande inhaallessen. Lessen volgen na afloop van het abonnement is niet mogelijk. Overhevelen van ongebruikte lessen naar een strippenkaart is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend voor overgebleven lessen. Lessen volgen na afloop van de strippenkaart, lespakket of onbeperkte kaart en/of restitutie van overgebleven lessen is niet mogelijk.
 • De Flow Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
 • De Flow Studio is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer.
 • De Flow Studio verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en (financiële) administratie. De Flow Studio gaat zorgvuldig met deze gegevens om: ze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.